The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "'saʔ.ñi.řa ta.ka~ 'naʔa.řa '¢aʔa.řaga yu.beʔe kaa" "'¢aʔ.ñi.řa '¢aʔa.řa yu.'beʔe 'kaa" "'řau~ 'čaʔniřa čaʔařa 'yuu 'beʔe 'tiñu" "i'čaʔñiřa 'čaʔařa ('yukwa~) yu 'beʔe 'kaa" "ni kañuʔnii 'šeʔe 'maate 'šušeʔe 'bekaa" "ni kaxuʔnide 'sɨ~ʔɨ~yi yu 'šiʔi 'bikaa 'ñuka iku" "ni kaxuʔni te 'žuka~ 'šiʔi~te 'ini 'beʔe kaa" "'ñuʔne ba 'yate ba 'nune 'be'kaa" "nčikatu gweyii 'saʔařa 'yuyeʔe kaa" "nčikatu gweyii 'saʔařa 'yuyeʔe kaxa" "ni 'katu ča 'kaa 'šaʔa tia'ka žeʔe bekaa" "'ni~ka xuʔ(ne)deʔe xaʔa te 'žukwa nu~ keʔe ne~ kaa" "ni'xuʔni 'težuka~ 'xaʔbe~ 'žati 'bekaa" "taka tixa~ ni dakutute žeʔe bekaa" "taka tixa~ ni dakutu žeʔe tixa žeʔe bekaaxa~" "siʔiřa saʔařa 'yuʔu 'beʔe 'kaa" "'neʔe 'žoʔo 'kuni 'saʔa 'ndio ini 'bekaa" "daʔži 'meeña a kundetu 'ñaʔaña" "daʔži 'meeña a kundetu ñaʔate" "'ensa ni 'ʔneesa 'saʔasa 'nuu ndii 'bekaa" "'kwa 'kuʔnira 'čaʔara 'yu.ʔeka" "'xuʔni 'ndaa 'xeʔede 'ndieʔe 'kaa" "'šiʔni.¢a. 'saʔa¢a ndiʔe be.'kaa" "nga 'xuʔnide 'šiʔi~te 'yeʔe 'beʔe 'kaa" "nga 'xuʔnide 'šiʔi~te 'yeʔe bekaa" "ša te ñuʔu ka xuʔnide te kani 'yeʔe 'bekaa" "ni 'kaxu.nide sɨ~ʔɨ~ čaa yuua~ yuxeʔe bekaa" "ni `dakutundɨde `saʔa `teka~ `žeʔe `bekaa" "`šini tsa tsaʔatsa ndyeʔebe·ka·" "'šiʔnitsa 'sačia ndi 'keʔe 'bekaa" "ní dácútúguedě sáhádě ndàa xio nacuáa nchìi yuyèhe vecaá" "ni da'kuntundɨde 'saʔade 'žeʔe 'beʔe 'kaa" "'tyaka 'katořa 'šaʔařa 'yuʔu 'yeʔe 'kaa" "'tyaka 'katořa 'šaʔařa kaa 'yeʔe 'kaa" "ne či 'žuka~ ni 'suʔnine 'di~ʔi~te 'žeʔe 'beʔe 'kaa" "šiʔni ¢e ša~a~ 'saʔa čiu 'kwa~ 'hnuu be'kaa" "šiʔni kiči ša~a~ 'saʔa yu nuu be'kaa" "nasikani kinia~ dɨʔɨña tubesa šiʔbiu tuka~a~" "na'čikana 'kiʔniña 'dɨʔɨña čiʔ'ka~ 'šiʔi 'biuʔtuka~a~" "ña¢ika ñakiniʔiña dɨʔɨña ¢ika šiʔi byuʔutu kaa" "'čite ¢a'¢a¢a 'žyati 'carcel" "šini tsa saʔatsa ndie beka" "šiʔni ndeta ¢ee saʔači hnuu bekaa" "'čitee 'saʔaña 'ndike 'bee 'kaa" "[ni su~nii] ni šu niči saʔasa suči kee bee kaa" "ni suʔnigi saʔasa šuči kee bee kaa" "'meesa ni 'sani 'šaʔasa 'nundieʔe 'bekaa" "ni sa neesa 'šaʔasa 'nuu 'ndieʔe 'bekaa" "niʔniřa 'xeʔeře 'nuu 'bekaa" "šiʔni¢a saʔa¢a 'ndikeʔe 'bekaa" "čuʔni 'ndra čaʔařa nuu 'ndeʔe 'yubeʔe 'kaa" "'čoʔno 'maa 'tara 'čaʔara 'tisu 'maa te 'čira 'bikwal" "i čaʔñiñu čaʔara njuši ñuu beʔe kaa" "'šiʔnidsa 'saʔa 'tiukwa 'ndii 'keʔe 'bee 'kaa" "ni 'suʔni '¢a¢a 'nuu 'keʔe be'kaa" "ni 'suʔni čača 'nuu 'keʔe be'kaa" "ni 'suʔni ča saʔača 'nuu 'keʔe be'kaa" "ni 'suʔnina 'saʔata 'žeʔe 'beʔe 'kaa" "ni 'katakaade 'žeʔe 'meete nuu žeʔe beʔe hni~u~" "na katuna saʔaši žu'žeʔe 'beʔe 'kaa" "na 'katuna 'šaʔařa 'žeʔe 'kaa" "njuni 'kwe 'čaa 'čaʔa 'čaka žu'zeʔe 'bekaa" "na 'xuʔneřa 'šaʔařa 'žeʔe 'kaa" "nzuni kweʔtyaa zaʔa čakaa yu yeʔe bee kaa" "'nikahu~ʔ 'nede 'haʔa te· žu'kwa tyu že beʔe kaa" "ni 'suʔnita 'saʔata 'žeʔe 'bekaa" "nčiku čaʔara tyiši beekaa" "'siʔñi 'řakwa 'saʔařa 'yači yu 'beʔe 'kaa" "ñi 'suʔñira 'saʔaraka~ yu 'beʔe 'čiña" "chahñi ñu chaha ra yuvehe caa" "šuʔni ndra (šaʔa ra) ubi ta~ʔa~ šaʔara yuu beekaa" "saku tekaʔ (ni) satii šaʔa ra nuu byeʔe kaa" "ki'teeča 'čača ' čati carcel" "'saʔñiřa 'saʔařa 'yu(ʔu) beʔe 'kaa" "ni 'kaxuʔnede 'xaʔa 'tee 'žukwa~ 'čužeʔe 'bekaa 'žukwa~" "ni dakutu kwede saʔade ndaa šio nakwa nčii 'žužeʔe 'bekaa" "ni da 'kunuʔnite 'saʔa 'miite 'nuu 'beʔe 'kaa" "'kiniendu 'šeʔe i 'šebe 'kaa" "'nako 'iše 'žuhnu" "ka 'xi~ʔi~de xeʔe te'ñuua žeʔi be'kaa" "čɨxɨ~(ʔ)ni~ Nnaʔa žɨbɨ žeʔe teea~ žuʔ(u) ˈbeʔe ˈkaa" " miina i 'katuna 'šaʔařa 'řuřeʔe 'bekaa" "ni xiʔni ña'žuu siʔin te žukwa~n 'žeʔežin 'bekaa" "'čoʔni 'maara ra 'čaʔa 'raka~ 'žuʔu 'bekaa" "čuʔnira čaʔa 'žeʔe 'bekaa" "'čaʔa ni'řanu~· 'čaʔařa yu 'beʔeka·" "'ni~ ka'xuʔne~nde 'xaʔa 'te· žukwa nu keʔe nde ka·" "'čaʔniřa na'čaʔařa 'yuu 'bekaa" "ni ka hu~ʔni~ ežu žu siʔi 'šaʔtni 'beʔe 'kažu" "nakatoda saʔada žužeʔebekaa kandičida nu ii beʔe" "ni ca juhni da sɨhɨn chaa un yuxiche vecaa" "katuna saʔada žeʔe kaa [below: carcel] " "'řawa~ 'čaʔñiřa 'čaʔařa 'yu 'beka" "na ka'tuna saʔařigaa 'žeʔe 'kaa"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records