The Kathryn Josserand Mixtec Language Surveys

OverviewStatisticsSubjects

Search for "na~ŋ.ka. kuu tukwa.ñi" "nande kuu tɨkweñɨxa~" "'yusu 'kaʔa 'kwa 'kuu 'tikwañi" "'nasa 'kuu 'šikweñuga" "'ndikobi 'tü 'čeʔe" "nansa kuu tɨkwañua" "na.še.ka kwa 'kui ti kwa.ñi" "kwa 'kui ti kwa.ñi" "'nasa 'kuu tikwañiba" "'nasa 'kaʔnio 'čikweñuñu" "'nasa 'kuu 'tikwañi" "'na modu kuu 'ti.kwa~.ñu" "ndasa kuu kɨtɨ sangudu" "'naša 'kuu 'ndikwañi" "yoo 'kaa 'kwa 'kubi 'tɨkwañi" "na 'ndede 'kuu 'čuku~u~" "'yoska kubi 'tikwañi" "'ndasa 'kuu 'tɨkwañi yuka" "na mu~odu kuu ti kwa~·ñu~" "na 'modo 'kaʔnindo 'čukuya" "nása cuú tɨcueñú i" "'nasa 'kuu 'šikweñu 'žaka~" "ni 'šika sa 'šindi 'kwi~i~ 'kuʔbiři" "'antsa 'kuuy 'sintsi i~i~'kwati" "na 'modo 'kuu#sa 'kuu 'tikwañuya" "'nde ndɨu 'ko kuu'bi skweya" "de ñu koku bi skweyu" "'e~e~ '¢aku 'čɨkɨ 'žukwa~" "namo~ du kutikwaña" "nado kuu tikwañi" "'mama 'duku 'tikwañia" "'nača 'kuu 'tioʔo" "na ndisa kubiʔ tihwi~i~" "na 'nǰaa ni 'šiʔi 'tiuʔku~" "'nasa 'kwi 'kitɨ 'lulyu" "'ndaxa 'kibi ti'kwi~i~" "ni 'šiku 'ngu 'sankudu" "nande kuu tiuʔ'xu~y" "nande kuu tiuʔxu~" "na 'modo 'kuu 'tikwañu~" "naxa kuubi tikwañi" "na 'modo 'kuu 'čuku" "'inja 'kuu 'čuku 'žukwa" "nja 'kada yo 'kaʔniyoři" "'nduku 'šiʔi 'tišeʔe" "'niši 'kuu ti'kwañika" "'ndaku 'kibi ti'kwii" "niši kuu tikwa~ i~ka" "'naša ku· ti'kwañe~" "ba 'kuni 'maari 'tikwañi" "ba 'kaʔni 'tikwañi" "'nja 'kuu či'ñuku" "'nja 'kuu tiñu'ku" "iso kwa· kuu tɨkwañi" "'yoso ka 'kwa 'kuu ti'kwañi" "njosa 'kaku 'kuu 'tikwañi" "njosa ka~ ku kubi 'tikwañi" "yoso caa cu cuvi tɨcuañɨ" "nasa kubi tikwañi" "saa kubi tiʔku~u~" "njiso ka 'koo 'kuu tɨkwañi" "njiso ga~ 'kwa 'kuu tɨkwañi" "'naša 'kuu 'tikweñɨ 'žukwa~" "'nasa 'kuu 'tɨkweñu i" "'nansa 'kwaʔa 'kuñi '¢ikwañi" "'kaʔ ñundu saŋkudo" "'nase 'kuu 'čuku~ 'luliu~" "na 'kabaʔ 'tɨxwe~ñɨka 'kuu" "'nase 'kuu čuku~" "žoso ba 'kwiri 'tikwaña" "nasa kuti kwiñi~" "'nasa 'kuu 'tikweñi" "'naka ba 'kubi 'tukwañi" "ndaha koo ha kibi ndi kwani" "nasa cúú tɨcuañɨ un?" "^ndiaka xi 'kaʔnio 'tišeʔe" "'yooso kaa ta 'kubi tɨ 'kwañe" "'ndiči 'kaxi~ 'kaʔni ti'kwi~i~" "'niši 'kuu či'too" "'niši 'kuu či'toʔo"

No pages found

We were unable to find any pages matching your request

No records